Spacer wirtualny

Cechy pracownika Szkół Jezuitów w Gdyni

Jesteśmy pracownikami Szkół Jezuitów w Gdyni, co oznacza to, że włączamy się w misję zakonu założonego przez św. Ignacego z Loyoli prawie pięćset lat temu. Ten dokument określa kilka fundamentalnych cech i postaw, które chcemy w swoim życiu i pracy realizować jako pracownicy tej instytucji.

Jesteśmy uczniami

Uczymy się i rozwijamy w różnych wymiarach życia (emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym, społecznym i duchowym). Sprzyja temu szczególnie postawa refleksyjności nad własnymi doświadczeniami. Odpowiedzialnym za ten proces jest każdy z nas z osobna, jednak Szkoła wspiera nas m.in. poprzez regularne spotkania z tutorem/mentorem oraz cotygodniowe spotkania zespołu nauczycielskiego.

Jesteśmy profesjonalistami

Charakteryzuje nas wysoki poziom kompetencji zawodowych. Solidne wykształcenie, szkolenia oraz nieustanna współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, owocują profesjonalizmem i odnajdywaniem innowacyjnych rozwiązań w pracy w szkole. Nie zadowala nas przeciętność i status quo (przyjmujemy postawę magis). Potrafmy zauważyć swoje mocne i słabe strony oraz traktować porażkę jako szansę rozwoju.

Szukamy Boga we wszystkim

Misja szkoły jest włączeniem się w misję Jezusa – niesienia ludziom, szczególnie potrzebującym, Dobrej Nowiny (por. Łk 4,16-30). Pragniemy być osobami, które dostrzegają działanie Boga w świecie i życiu każdej osoby. Przejawia się to m.in. w pozytywnym nastawianiu do świata, ludzi i kultur. Wraz ze społecznością szkolną codziennie gromadzimy się na wspólnej modlitwie, podejmujemy formację duchową i znamy duchowość ignacjańską.

Naszą pasją jest człowiek

Ukoronowaniem stworzenia jest człowiek, dlatego w centrum naszej misji jest zawsze osoba i jej potrzeby. Chcemy być ludźmi ufnymi, szukającymi w drugim dobra, troszczącymi się o zdrowie, rozwój własny i innych. Charakteryzuje nas postawa dialogu i okazywania szacunku każdemu człowiekowi (cura personalis). Ważnym elementem funkcjonowania naszej szkoły są regularne spotkania: uczniów z pracownikami, dyrekcji z pracownikami, nauczycieli z rodzicami.

Ludzie dla innych

Uważamy, że zaangażowanie na rzecz pojednania w świecie jest konkretnym wyrazem naszej wiary. Wychowujemy naszych uczniów do tego by byli “ludźmi dla innych”, ale przede wszystkim sami staramy się takimi ludźmi być. Mamy świadomość potrzeb ludzi ubogich i zapomnianych w środowisku lokalnym i na świecie. Czujemy się odpowiedzialni, aby na miarę naszych możliwości czynić świat bardziej sprawiedliwszym. Pomaga nam w tym przynależność do największej na świecie sieci szkół oraz różne projekty społeczne realizowane w naszej szkole.

Nasi partnerzy

Client8
Client4
Client7
Client6
Client5
Client3
Client1